FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Wednesday, March 24, 2010

Timor Post: DEPUTADU FRETILIN HUSU PRES. REP. HORTA RESPEITA DIREITU TIMOR LESTETimor Post 23.3.10
Dili - Membru Parlamentu Nasional sira balun husu ba Prezidente Republika Dr. Jose Ramos Horta atu respeita direitu Timor Leste nian konaba eksplorasaun minarai iha kampu Greater Sunrise iha Tasi Timor.
Iha publikasaun jornal *Timor Post* horisehik, Prezidente Horta *konsideraopsaun halo eksplorasaun mina rai iha tasi leten mos diak ba Timor Lestemaske pipeline Greater Sunrise sei la lori mai TL ou ba Australia.*

*PR Horta hateten ida ne’e relasiona ho opsaun kompania Woodside nian nebemaka hateten katak pipeline bele lori ba Darwin, Australia ou halo eksplorasaun iha tasi leten. Kompania husi Australia ne’e la kohi lori pipeline mai TL tanba dehan tasi klean demais.*

*Deklarasaun xefe estadu nian ne’e hetan konsiderasaun husi membrus PN balunnudar ‘asaun’ ida nebe ladun fo benefisio ba objetivu luta governu TL nian.*

*Governu anterior no atual iha objetivu ida deit maka tenki lori pipelinemai TL.*

*Deputadu husi bankada Fretilin, Jose Teixeira, hateten deklarasaun PR Hortanian hanesan atu ‘nega’ ona direitu Timoroan sira ba pipeline.

*Tuir Teixeira nia hare katak xefe estadu nia reasaun ne’e hatudu katak nia ladun iha konesimentu diak konaba dada pipeline mai TL no halo diplomasia demais.

“Hau hanoin Prezidente laiha konesementu diak konaba atu dada GreaterSunrise ne’e to iha nia abut hodi hatene didiak kona ba industria ida ne’e”dehan deputadu Teixeira horisehik iha uma fukun, bainhira dada lia ho Timor Post.

Teixeira, nebe nudar eis membru governu Fretilin nebe uluk involve makas moaiha negosiasaun Tasi Timor ho Australia, ne’e hateten, PR Horta presiza hateten katak kuandu dada pipeline mai TL, bele loke benefisio barak baTimoroan sira,inklui loke fabrika.“Hau prekupadu bainhira xefe estadu dehan Greater Sunrise liu husi tasi leten bele fo benefisiu ba Timor,hau hare xefe estadu halai ona husi ita nia diretu atu hari industria ruma iha rai ne’e, tanba uluk halo negosiasaun ba Greater Sunrise ne’e nia mamar liu ho nia pozisaun no sorte bot tanba eis Primeiru Ministru Sr.Mari Alkatiri mak tos liu ba ninia pozisaun,” dehan Teixeira.

Tuir nia hare katak Timor Leste sei la hetan benefisio diak kuandu eksplorasaun mina rai iha Greater Sunrise halo iha tasi leten.

“Tuir hau nia hare konaba greater Sunrise liu husi tasi leten ne’e la iha benefisiu ida ba nasaun Timor Leste,” dehan nia.

Teixeira hateten bainhira nia xefia ekipa negosiasaun governu TL nian ba Greater Sunrise iha tempu governu Fretilin nian, nia ho Prezidente Xanana Gusmao sempre iha hanoin ida deit maibe so Ministru Negosiu Estranjeiru Jose Ramos Horta maka sempre buka diplomasia makas ho Australia.

Nia dehan uluk politika governu Fretilin nian hakrak atu dada mai ihane’e atu nune bele iha mos fabrika iha nasaun ne’e.

“Atu aumenta ita nia oportunidade ida. Tanba bainhira ita dada gas ne’e mai prosesa iha ne’e tenke iha mos industria seluk,tanba gas ne’e tenke hamos no tenke fali mos ho ninia komponentes sira seluk , atu bele produs mos buat sira nebe ita ema la uja hanesan eletrisidade,atu nune bele tama ba rede eletrisidade nasional nian ,buat sira ne’e hotu mak importante atu ita bele eksplora rekursu ne’e mai ita nia benefisiu deit osan,” dehan nia.

“Se ita hakarak deit osan entaun ita husik deit iha neba no ita ba foti deit osan,maibe tamba ita hakarak atu hari industria petrokimikal ida,entaun ita tenke halo mos estudu didiak ida kona ba nia impaktu ambienmental mos hodiak tanba iha mundu agora ne’e iha rai nebe kompania halo ho diak hodi hare ba ambiente,hare ba impaktu social. Maibe iha kompania balun nebe halo la diak no bele fo impaktu mos ba ema nia rai,ema nia tasi no bele mos foi mpaktu ba ema nia moris.

“Se hanesan ne’e laos kontradis deit ho governu maibe bele mos iha kontradisaun, tanba partidu politiku barak liu, kontradisaun bot ba ihaParlamentu Nasional no mos kontradisaun ba povu tanba ita nia objektivu hamutuk. Fretilin, AMP ka se se deit atu uja,tanba kestaun ne’e laos dehan kazu pipeline ba nebe maibe kestaun ne’e mak ne’e rekursu ne’e ita uza tuir benefisiu makas liu ba Timor Leste ka ita ba foti deit osan, tanba buat rua ne’e oin seluk,tamba laos deit osan para ita atu uja benefisiu ida ne’e,”deputadu Teixeira hatutan.

Iha fatin hanesan xefe bankada PD Adriano do Nascimento husu ba xefe estadu atu serbisu hamutuk ho governu hodi luta ba pipeline mai TL.

Nia dehan agora governu TL sei halo negosiasaun hela ho Australia no kompania sira atu lori pipeline mai iha rai ida ne’e.

Adriano mos la kokorda ho opsaun Woodside nian atu lakohi dada pipeline mai TL.“

Agora governu halo hela negosiasaun. Hau hanoin hanesan orgaun soberano ida labele fo fali fleksivilidade ida para kompainia sira kaer fila fali buat sira ne’e hodi luta hasoru fali governu,” dehan nia. (mj6)
.

No comments:

Post a Comment