FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Tuesday, August 23, 2011

PRESIDENTI K.N.P.O.: MILITANTES BESIK 100% MAK TUIR ELEISAUN DIRECTA BA LIDERANSA FRETILIN; DEMOKRASIA MAK MANAN BO'OT


Foto: Camarada Cidalia Lopes Guterres, Camarada Lu Olo nia Senhora vota iha 20.8.2011

FRETILIN

COMUNICADO BA IMPRENSA

Dili, 23 Agosto 2011


PRESIDENTI K.N.P.O.: MILITANTES BESIK 100% MAK TUIR ELEISAUN DIRECTA BA LIDERANSA FRETILIN; DEMOKRASIA MAK MANAN BO'OT

Partisipasaun militantes FRETILIN iha eleisaun directa ba lideransa FRETILIN nian hetan partisipasaun maxima husi militantes iha territoriu Timor-Leste tomak, no ida nee hatudu sentidu dever no dedikasaun husi militante FRETILIN nian, dehan Jose Reis nudar Presidenti Komissaun Nasional Preparasaun no Organizasaun (“KNPO”) iha conferensia imprensa iha sede Comite Central FRETILIN nian ohin dader. 

KNPO mak orgaun interno FRETILIN nian neebe Prepara no Organiza eleisaun directa ba FRETILIN nia lideransa neebe halau iha Sabadu liu ba.

“Maibe ida nee hatudu mos katak militantes FRETILIN nian hakarak hametin demokrasia iha FRETILIN nia leet no nasaun nia leet.  Maske iha apuramentu husi distritu balun neebe seidauk tama, nee hatudu ona partisipasaun iha votasaun nee liu 95% husi militantes inscritos iha Timor-Leste tomak. Nee signifika ona susesu bot ba prosesu historiku ida nee,” deklara Jose Reis.

“Tuir resultadu provisoriu husi apuramentu (sura) nasional ba distritu hitu (7) to’o horikalan, total 53,729 votos mak tama husi militantes neebe tuir votasaun, husi militantes aproximadamente 156,000 neebe regista iha base de dadus partidu nian.  Husi numeru 53,729 nee, 51,810 deit mak valido tamba 21 reklamadu no 1,041 mak nulu.  Husi total 51,810 votos valido nee 49,560 ka 95.66% mak vota ba pakote candidatos Francisco Guterres Lu Olo no Mari Alkatiri, no militantes nain 2,250 mak vota ‘nao/lae’ ka 4.34%,” Reis affirma.

Jose Reis neebe mos actual primeiru adjuntu secretariu geral FRETILIN nian, informa media nasional neebe partisipa ohin dader iha conferensia imprensa katak informasaun nee provisorio deit, tamba sei iha distritu nain neen (6) neebe seidauk hatama urnas iha CCF iha Dili no seidauk halo apuramentu nasional, hanesan Oscussi, Covalima, Viqueque, Dili, Manufahi no Baucau.

Distritu nain hitu (7) nia apuramentu mak tama tiha ona no halo apuramentu nasional hanesan Ermera, Liquica, Bobonaro, Manatuto, Aileu, Lautem, no Ainaro.

Tuir nia, FRETILIN hari’i estasaun de voto 609, ho centro de votasaun iha fatin 123 iha territoriu Timor-Leste tomak. Molok lori bulletin de votos hotu hotu mai nasional atu halo apuramentu nasional iha sede CCF iha Dili, uluk nanain brigadistas eleisaun FRETILIN nian sei halau kontagem ka apuramentu ba votos iha centro votasaun.

“Sei iha distritu balun nia votos neebe seidauk tama mai Assembleia Apuramentio Nasional iha Dili no seidauk liu husi apuramentu nasional nee. Sira sei tama ohin ka aban, no iha quinta feira oin mai apuramentu nasional ba distritus hotu hotu sei remata no ami sei iha resultadu provisoriu husi territoriu tomak. Maske apuramentu nasional bele remata ona iha kinta feira oin mai, loron 25 Agosto, molok resultadu final bele anunsia formalmente, KNPO tenke formalmente informa Comite Central FRETILIN kona ba resultadus. Depois mak KNPO sei formalmente anunsia resultados finais ba publiku iha loron 4 Setembru 2011.  Maibe ami sei mantein militantes no ema seluk informadu liu husi media nasional kona ba prosesu neebe lao dadaun,” nia hatutan.

Prosesu eleisaun, hanesan mos apuramentu, conta ho presensa observadores nasionais no internasionais inkluindu partidus politikus nasionais no internasionais atu assegura katak nia lao ho diak no tuir regras demokratikas partidu nian rasik.


BA INFORMASAUN SELUK DERE BA JOSE TEIXEIRA IHA +670 728 7080

No comments:

Post a Comment