FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Saturday, October 1, 2011

FRETILIN SEI ANUNSIA NIA CANDIDATO BA PRESIDENTI REPUBLIKA BAINHIRA LORON ELEISAUN BA PRESIDENTI REPUBLIKA OFISIALMENTE DECRETADO
FRETILIN

KOMUNIDAKU BA IMPRENSA

Dili, 1 October 2011

FRETILIN SEI ANUNSIA NIA CANDIDATO BA PRESIDENTI REPUBLIKA BAINHIRA LORON ELEISAUN BA PRESIDENTI REPUBLIKA OFISIALMENTE DECRETADO

Partidu FRETILIN liu husi nia Comissaun Politika Nasional sei desidi nia candidato ba Presidenti Republika neebe nia sei apoia nudar partidu bainhira Presidenti republika actual decreta loron ba eleisaun Chefe Estadu ba tinan 2012-2017, deklara Secretariu Geral FRETILIN nian Dr Mari Alkatiri ba jornalistas iha Dili, foin Comissaun Politika Nasional partidu nian halau reuniaun horseik kona ba assuntu nee.

“CPN desidi katak agora sedu liu atu FRETILIN nudar partidu desidi nia candidatu, no sei foti desizaun bainhira data eleisaun ba Presidenti Republika iha 2012 formalmente iha ona.  Iha tempo neeba mak FRETILIN sei halo nia desizaun no anunsia ba publiku,” deklara Mari Alkatiri.

“Maibe, por enkuantu CPN mos desidi atu apela dala ida tan ba kuadrus no militantes atu hein desizaun CPN nian, no atu labele monu ba se se deit nia manobras atu foti apoiu husi kuadrus no militantes iha base ba candidato ida nee ka ida neeba. Husu kuadrus no militantes hein, tamba semana nee nia laran mos membrus CPN sei mobiliza ba distritus atu esklarese desizaun CPN husi horseik no consulta ho estruturas iha distritus kona ba prosesu atu hili candidato FRETILIN nian,” realsa Alkatiri.

“FRETILIN nee partidu bot tebes, no nia desizaun tenke foti ho consulta luan ho kuadrus no militantes.  Nee mak dalan los no metin, no ami fiar kuadrus no militantes FRETILIN nian, neebe hatudu ona sira nia conviksaun ba demokrasia kompreende prosesu ida nee.  Nee mos parte prosesu ‘hametin FRETILIN, hametin demokrasia.’ Tamba nee mak ami husu mos sira atu hein hakmatek ba prosesu consulta nee no desizaun formal, iha nia tempo,” deklara Secretariu Geral FRETILIN hodi taka nia deklarasaun ba imprensa.


Ba informasaun seluk tan dere ba Jose Teixeira iha +670 728 7080 

No comments:

Post a Comment