FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Friday, January 20, 2012

LIDERANSA FRETILIN APELA BA QUADROS NO MILITANTES ATU REKOLHA BANDEIRA NEEBE HASAI IHA FATIN FATIN PUBLIKU

SEXTA, 20 Janeiro 2012

Entervista TVTL ho SG FRETILIN Dr Mari Alkatiri kona ba hasai atributo partidu hotu hotu nian iha fatin fatin.

Sra. Sinta Hanjan, Jornalista TVTL halo entervista ho Secretario Geral Camarada Mari Alkatiri iha Gabinete, sede CCF, ohin loron 20 Janeiru 2012.

Media TVTL husu perguntas ba Secretário Geral FRETILIN katak atu tama ona ba campanha eleitoral CNE deklara ona katak partidu hotuhotu presiza rekolha uluk sira nia Atributo Partido nian hanesan Panfletu, Bandeira Partido, Spanduk, nebe agora sei espalha hela iha Cidade Dili no iha bairro-bairro iha Teritorrio Timor-Leste.

Hatan ba perguntas hirak neebe TVTL halo, Camarada Mari Alkatiri afirma katak iha tempo badak Calendario Campanha Eleitoral ba elisaun presidensial atu hahu iha dia 2 - 16 de Marco 2012. Tamba nee lideransa FRETILIN hahu halo ona apelo ba Quandros no Militantes FRETILIN nian atu hasai Bandeira FRETILIN neebe balun tuan ona husi ai rin sira nebe bandeira tau ba.

Camarada Mari Alkatiri hatutan katak tuir mai bainhira bele halo ona tuir Calandario Campanha Eleitoral nebe sei realiza iha dia 2 de Março 2012, partidu FRETILIN sei fo fali bandeira foun hodi hasaé fali bandeira foun ba iha bairo.

No comments:

Post a Comment