FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Thursday, January 5, 2012

VOTASAUN IHA PARLAMENTU NASIONAL: SIDADAUN IHA LIUR SEI LABEL TUIR ELEISAUN HUSI LIUR

Media Flash 

Husi Deputado Francisco M Branco:


Besik tuku ida liu meiu-dia, Deputadus iha Parlamentu Nasional aprova alterasaun Lei eleitoral Parlamentu Nasional no Lei eleitoral ba Presidente Republika hodi hasai direitu previstu iha lei ba sidadaun eleitor iha rai liur atu vota; Deputadus mos vota kontra proposta ba sidadaun eleitor bele livre vota iha sentru votasaun nebe deit, desisaun ida ikus ne'e konpara ho Eleisaun 2007 ita lao fali ba kotuk.

No comments:

Post a Comment