FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Monday, May 28, 2012

FRETILIN konkorda ho PR foun dehan: "Imi la konta ho hau atu halo serimonia ba elite deit."
Jornal Timor Post

Segunda, 28 Maiu 2012

“TMR Muda Espasu Palasiu Presidente”

Prezidente da Republika Taur Matan Ruak (TMR) hatete sei muda espasu iha palsiu Prezidente nia oin atu nune’e povu hotu bele partisipa iha selebrasaun loron nasional nasaun nian.

Foin lalais ne’e, eis jeneral Taur Matan Ruak, hala’o ona enkontru ho Sekretariu Estadu Administrasaun Estatal hodi koalia kona ba oinsa prepara fatin ba festa nasaun nian, atu nune’e ba futuru povu sira bele partisipa maximu iha serimonia nasional ne’ebe hala’o iha palasiu prezidente.

“Konaba serimonia hau hateten, imi la konta ho hau atu halo serimonia ba elite deit, hau nia beckground oin seluk, hau lakohi hau nia povu hamriik iha didin lolon hafu husi baki kuak, hafu boot sira tur iha kadeira halo serimonia ne’ebe importante ba nasaun nian, nasaun ida ne’e ukun an tanba sira nia esforsu, sira nia sakrifisiu, dedikasaun mak estadu ida ne’e iha,” hateten Prezidenti TMR iha Palsiu Prezidente
Bairo Pite Dili (25/05).

Tanba ne’e, tuir planu iha tinan ida ne’e, TMR sei muda Jardim, garajen inklui uma sira ne’ebe harii tiha ona iha palasiu prezidensial nia oin hodi povu sir abele tama ba partisipa iha serimonia nasional.

No comments:

Post a Comment