FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Wednesday, June 2, 2010

Polemika Estrada Motain too Com: "La iha projetu": Se Xanana la Hatene Saida Mak Los, dika Liu Laqlika Koalia Arbiru Deit Halo Konfusaun.Alkatiri Husu Xanana Lalika Provoka Fretilin

DILI-Sekretariu Jeral partidu Fretilin Mari Alkatiri husu ba Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão atu lalika provoka partidu  Fretilin ho lia fuan bosok sira nebe mak nia fo sai  iha konsulta publiku Planu Estrateziku Dezenvolvimentu Nasionál ne’ebé.
        Alkatiri rejeita  deklarasaun PM Xanana nian iha konsultasaun PEDN ne’ebé hatete nia kansela projetu auto estrada husi Com (Lautem) to’o Mota Ain (Bobonaro) tanba  iha indikasaun korupsaun.
     Tuir Alkatiri katak laiha projetu auto estrada nebe mak governu TL ho governu Kuwait maibe iha deit estudu. No estudu ne’e rasik  governu la gasta osan doit metan ida.
        “Laiha programa ka projetu auto estrada husi Com ba Mota Ain,  iha mak estudu. Buat ida ne’e nunka sai projetu iha hau nia tempu. Nunka ema ida asina buat ida sai projetu, ne’e estudu previu, ke sira halo la gasta nein doit ida Timor nian. Sira mak haloestudu rasik,”dehan Alkatiri, iha konferensia imprensa horiseik iha sala bankada Fretilin iha uma fukun Parlamentu Nasional horiseik.
         Tanba ne’e nia konsidera PM Xanana konfuzaun deit ba nia an depois akuja ema seluk. Nia husu diak liu PM Xanana buka asesor  diak ba nia, duke bolu asesor ida nebe sempre halo nia konfujaun.
         “Iha hau nia ulu fatuk buat ne’e los,tanba ne’e diak liu buka asesor didiak lalika tan provoka hau. Para koalia ne’e koalia lolos, labele bosok povu ne’e ladiak,”dehan Alkatiri.
          “Iha hau nia tempu duni kuandu hau ba  Kuwait,hau rekuza asina tanba seidauk iha konklujaun,hau la asina buat ida to’o hau saio tiha Dr.Ramos Horta sai Primeiru Ministru  nia mak Kuwait atu hatutan  serbisu ne’e,nia husu hau nia opinion hau dehan labele asina lai buat ida.Tanba presija halo  avaliasaun ba estudu refere,”dehan Alkatiri.
           Alaktiri dehan nia rona katak PM Xanana mak asina akordu ida ho governu Kuwait maibe nia lahatene akordu ne’e nia kontiudu.
               “Bainhira ami simu relatoriu CVA depois mak hau rona fali katak Primeiru Ministru Xanana ba Kuwait para atu asina, no hau rona mos katak asina dokumentu ida hau la hatene tanba hau lakohi koalai bosok,”dehan Alkatiri
           Maibe Alkatiri hatutan katak akordu ne’e mos la vale tanba PM Xanana asina lian ida deit .
        “Iha Kuwait semak atu asina tenki asina lia Ingles ho lian Arabi se la asina buat rua ne’e hotu dokumentus ne’e laiha validade,”dehan Alkatiri.
        Tanba ne’e nia dehan tantu nia rasik nebe lidera I Governu Kosntitusional no Horta nebe lidera II Governu Konstitusional nomos Estanislau nebe mak lidera III Governu Konstitusional la asina projetu ida konaba auto estrada.
        Nia mos hatutan katak PM Xanana koalia osan milaun $8 lakon maibe PM Xanana  ba projetu saida mak lakon.
      Antes ne’e PM Xanana  informa  iha nia konsultasaun PEDN katak, nia  parte la konkorda ho planu atu halo auto estrada husi Com to’o Batugade tanba nia hare iha katak iha korupsaun iha neba.(manuel)


No comments:

Post a Comment