FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Tuesday, August 10, 2010

FRETILIN deklara PR Fo Indulto tamba Elisaun Besik ona
Jornal Diario Nacional
10 Agosto 2010

FRETILIN deklara Fo Indulto tamba Elisaun Besik ona

FRETILIn iha Parlamento Nasional liu husi chefi bancada deputadu Anicetu Guterres deklara katak, Presidenti Republika Jose Ramos Horta gosta Gastao Salsinha hodi fo indultu, tamba elisaun mos besik ona balun buka atu sai Presidenti da Republika.

Fo indultu ne’e kompetensia Presidentei Republika nian, maibe ital abele fo indultu, tamba ita gosta ema ne’e, tamba uluk ema ne’e fasilita sira nia politika I ema nebe sira la gosta sira halo todan tan ema nia susar.’ Katak Aniceto Guterres ba jornalista sira segunda (9/8) iha Parlamentu nasional relaiona ho deklarasaun PR nian fo indultu ba Salsinha hgo membru F-FDTL nian nain tolu nebe oras ne’e iha komarka nia sublinha, maske presidenti da Republioka iha kompetensia atu fio indultu, maibe laiha kriteriu jeral ida ke bele kaer dehan, ema ne’e prense duni rekejitus atu hetan indultu, ne’e duni presisa halo lei para bainhira fo indultu hare rekejitus, ne’e duni maioria halo lei iha Parlamentu Nasional.

Presidente halo lei konforme nia hakarak , hanesan tamba nia gosta eme ne’e I parese ema ne’e berjasa ba nia an, nebe ita lahatene tamba kriteria saida atu fo indultu. Dehan chefi bancada FRETILIN Aniceto Guterres.

Relasa deputadu Aniceto, Timor Leste persija lei ruma hodi hare ba kriteria hodi fo indultu ba sese deit mak bele prense ona criteria, se lae Presidenti da Republika fo indultui tuir suka –suka. Suka-suka ne’e dehan iha interese politika, se bainhira nia gosta , entaun nia fo indultu.

Deputau Aniceto afirma, iha indultu mosu vantajen no disvantajen, tamba se ema ida prense ona kriteriu Konsensus politika ninian I Presidenti REpublika fo indultu ne’e interese estadu nian. Ma iha disvantajen, se hanesan bebeik , dala ruma prosesu justisa hela mos dehan bobar ona indultu ne’e iha bele afeta ba juis sira nia naran halo deit, tamba ema ne’e ba kadeia mos Presidenti da Republika perpara hela atu fo indultu.

Buat ne’e hau hanoin maske nia iha kompetensia, maibe tenki prense kriteria no rekejitus indultu ninian nebe defini iha lei, labele atu Presidenti da Republika gosta ema ne’e entaun tenki fo indultu tamba interese politika, tamba hela tan tinan ida hanesan iha ona kampanha para belun sai Presidenti da Republika  no balun kaer guvernu.

No comments:

Post a Comment