FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Wednesday, January 4, 2012

Sidadaun Timir Oan niandireitu atu vota iha eleisaun 2012 atu lakon ona!

Agora dadaun sessaun plenaria extraordinaria iha Parlamentu Nasional kona ba atu baixa ba kommissaun Proposta Projectos Leis 56/II & 57/II atu altera Lei 6/2006 & 7/2006 ho intensaun atu deklara katak kondisaun seidauk iha atu fo voto ba sidadaun Timor Oan neebe iha estrangeiru iha eleisaun presidensial no parlamentar iha 2012. Nee hatudu falhansu maioria nian iha parlamentu ida nee, tamba osan agora bot tebes atu halo buat hotu, inklui fahe fugetes, maibe votasaun sidadaun nian rasik labele. Koitadu ba ita nia estadu!!!!!

No comments:

Post a Comment