FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Thursday, June 14, 2012

Wainhira FRETILIN Ukun Sei Kria Kondisaun Diak Ba Emprezariu no FunsionariuKampanha FRETILIN: 
"Mari Alkatiri: Wainhira FRETILIN Ukun Sei Kria Kondisaun Diak Ba Emprezariu no Funsionariu"(RTTL, 13 Junhu 2012)

Partidu FRETILIN hala’o kampania ba dala 8 tersa-feira semana ne’e iha same Distritu Manufahi.

Ba militantes no simpatizantes, Sekretariu jeral Partidu FRETILIN Mari Alkatiri hateten, wainhira FRETILIN ukun sei kapasita funsionariu publikus hodi implementa politika desentralizasaun.

Kampania politiku FRETILIN ba dala 8 iha kapital manufahi iha Tersa-Feira foin lalais, hahu ho karauvana haleu kapital Distritu manufai husi militantes no simpatizantes FRETILIN.

Iha kampania ne’ebe hala’o iha eis merkadu Distritu manufahi ne’e, Mari Alkatiri promete, emprejariu Timor oan nu’udar parseiru dezenvolvimnetu, tamba ne’e wainhira FRETILIN Governa, FRETILIN sei kria kondisaun ne’ebe diak ba sira.

"FRETILIN nia kumprimisiu maka ida ne’e, fo fiar nafatin ba sira para atu hala’o sira nia servisu, FRETILIN sei hatudu dalan para sira manan osan, manan diak liu, manan jujur liu, FRETILIN iha sentidu de estadu, FRETILIN sei lakansela projeitu sira ne’e, FRETILIN sei ajuda emprejariu sira ne’e atu hala’o servisu diak liu tan, lalika laran tariidu," dehan Mari Alkatiri.

Iha fatin hanesan, Mari Alkatiri hatutan, FRETILIN sei respeita no kapasita mos funsionarius publiku ne’ebe fo ona dedikasaun iha Governasaun tuan hodi responde politika desentralizasaun liu-liu estabelesementu kampara munisipal iha Timor-leste.

"Ministeriu publiku idake kiik ho nomeru kiik tebes iha governasaun FRETILIN, rihun sanulu resin rua (12.000), agora A Governasaun AMP Funsionariu Publiku rihun to nolu resin (30.000) resin, hakarak ka lakohi sira funsionariu publiku ona, FRETILIN sei respeita funsionariu publiku hotu, FRETILIN sei fo formasaun, tamba kuandu to’o tempu desentralizasaun ita presija sira anivel lokal, ita presiza sira para hala’o ho kompetensia iha kamara Munisipais, iha autoridade lokais," dehan Alkatiri.

Tuir orariu, kampania Partidu FRETILIN ba dala 9 kuarta-feira ne’e sei halao iha Distritu Ainaro.

No comments:

Post a Comment