FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Saturday, June 16, 2012

SG Dr. Mari Alkatiri: "FRETILIN Fila Ba Ukun Sei Hadiak Lei Veteranus"
Kampanha Partidu FRETILIN: 
"Dr. Mari Alkatiri: FRETILIN Fila Ba Ukun Sei Hadiak Lei Veteranus"
Notisia Husi TVTL, 
Sesta Kalan, 15 Junu 2012
Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hateten, wainhira povu fo fiar ba Partidu FRETILIN hodi kaer ukun sei hadia lei veteranus hodi nune’e veteranus sira bele moris ho dignu.

Dr. Mari Alkatiri hato’o asuntu ne’e wainhira hala’o kampanha politika iha Suai, Distritu Covalima.

Kampanha Partidu FRETILIN ba loron 10 iha Distritu Covalima hahu ho kari’i aifunan iha monumentu Masakre Setembru Negro 99 no kontinua ba vizita moras iha hospital referral Suai, hafoin ne’e, ekipa partidu FRETILIN ne’ebe xefia husi Sekretariu Jeral Mari Alkatiri kontinua hala’o kampanha aberta iha kampo Futebol Suai, ne’ebe hahu ho karavana.

Iha diskursu politiku, Mari Alkatiri afirma, wainhira ukun iha Governu sei hadia lei veteranu husi klasifikasaun Grau 03 ba 08, tamba kestaun veteranu sai mos programa perioridade ba FRETILIN iha tinan 2012 to’o tinan 2017.

"Lori FRETILIN nia naran tomak hau hateten, so FRETILIN de’it maka bele rejolve problemas veteranu, tamba veteranu mai husi FRETILIN, tenki rejove problema veteranu sira nian, iha problema barak ba klasifikasaun Grau, 03, 04 e 08, ba leten, hau hakarak hateten dala ida tan, se lei ita halo implementa la hetan, ita tenki iha korazen atu muda lei ida ne’e, 03 laiha, tenki muda 03 to’o 08, kuandu FRETILIN fila ba ukun sei muda lei ida ne’e, 08 e 8 ba leten," dehan Mari Alkatiri.

Mari Alkatiri hatutan, FRETILIN mos sei asumi responsablidade ba projeitu balun ne’ebe gasta osan barak maibe Governu lakonsege finaliza.

"FRETILIN laos beik, FRETILIN sei assume, saida maka governu ida ne’e halo e Governu ida ne’e halo oituan deit mais halo laloos, FRETILIN assume, hotu-hotu hatene katak, osan barak ne’e kulpa hau nian, hau mak kulpadu tamba osan agora iha Timor-Leste barak tebes, tamba hau maka halo negosiasaun Tasi Timor atu lori osan ne’e mai iha Timor-leste, husik osan barbarak ba sira, sira maka sai riku de’it, hau assume hau nia sala ne’e mais hau la arepende ida, tamba hau halo ba povu tomak," deklara Mari Alkatiri.

Iha kampania ne’e Sekrtetariu Jeral Mari Alkatiri mos apela ba militante sira atu vota ba numeru 12 iha loron 7 Fulan Jullu.

No comments:

Post a Comment